1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
การรับฟ้งความคิดเห็นร่างกฏหมายเกี่ยวกับ "กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค"

 
คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบกำรจัดทำร่างกฎหมาย 17 ก.พ. 2564 31 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ที่เสร็จจากการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 14 พ.ย. 2561 2753 ครั้ง
ร่าง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... 19 ต.ค. 2561 1462 ครั้ง
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คำสั่ง สคบ. เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไอโดรเจนเป็นการชั่วคราว 13 ก.ค. 2561 57 ครั้ง
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... 26 มี.ค. 2561 140 ครั้ง
ความเป็นมาและเหตุผล 03 ม.ค. 2561 880 ครั้ง
วัตถุประสงค์ 02 ม.ค. 2561 2656 ครั้ง
หลักเกณฑ์ในการรับฟัง 01 ม.ค. 2561 940 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... 25 พ.ค. 2560 377 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้า พ.ศ. ..... 10 มิ.ย. 2558 224 ครั้ง