Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

16 ก.พ. 2564

 


 


พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

พระราชกฤษฎีกา จำนวน 3 ฉบับ

 1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542
 2. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542
 3. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินและลักษณะของหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2542

 

กฎกระทรวง จำนวน 4 ฉบับ

 1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 3. กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560
 4. กฎกระทรวงกำหนด ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. 2564

 

 

ประกาศ จำนวน 86 ฉบับ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 3 ฉบับ

 1. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การกำหนดลักษณะหรือประเภทคดีแพ่ง ซึ่งสมาคมหรือมูลนิธิมีสิทธิในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค พ.ศ. 2560
 2. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคแทนผู้บริโภคของเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2563
 3. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง แนวทางการแจ้งหรือการโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 5 ฉบับ
 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง แนวทางการโฆษณาสินค้าหรือบริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกเลขที่ความเห็นชอบให้ใช้ข้อความฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก

 3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ยุติการดำเนินโครงการและยกเลิกเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee)

 4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรของผู้บริโภคคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จำนวน 48 ฉบับ
 1. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541
 2. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2542
 3. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 4. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 5. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ให้ข้าวที่บรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)
 6. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 7. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ให้อัญมณีเจียระไนและเครื่องประดับอัญมณี เจียระไนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 8. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ให้บอแรกซ์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 9. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 10. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 11. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2545) เรื่อง ให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 12. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2546) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)
 13. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2546) เรื่อง ให้สุราเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 14. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 15. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนสำหรับ อาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 16. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2548) เรื่อง ให้ที่นอนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 17. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำเย็นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 18. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการพยุงตัวเด็กเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 19. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 20. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ให้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 21. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำเย็นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)
 22. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 23. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)
 24. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)
 25. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ให้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 26. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2554) เรื่อง ให้ปืนอัดลมเบาที่จำลองเลียนแบบอาวุธปืนจริงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 27. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2555) เรื่อง ให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)
 28. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2555) เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้า ไร้สนิมสำหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 29. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 30. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 31. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2559) เรื่อง ให้อ่างอาบน้ำสําหรับเด็กเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 32. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2559) เรื่องให้ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 33. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2559) เรื่อง ให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 34. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2560) ให้รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 35. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2561) เรื่อง ให้อุปกรณ์สําหรับห่อหุ้ม (Case) โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ที่มีการนําสารเคมีมาบรรจุอยู่ภายในเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 36. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 37. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565
 38. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 39. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV-C) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 40. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่3) พ.ศ. 2565
 41. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 42. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 43. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2566
 44. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่อง ให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 45. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 46. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 47. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์ เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567
 48. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 24 ฉบับ
 1. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542
 2. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้มเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2542
 3. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2)
 4. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543
 5. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543
 6. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
 7. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544
 8. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3)
 9. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2546
 10. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2550
 11. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2551
 12. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2554
 13. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
 14. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2556
 15. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ และผู้ป่วยตามสถานที่อยู่อาศัย เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2559
 16. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2559
 17. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562
 18. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562
 19. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2563
 20. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 21. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 (รายละเอียดสาระเพิ่มเติม)
 22. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565
 23. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2566
 24. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา 3 ฉบับ

 1. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์และแนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ. 2565

 2. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์ และแนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ.2565

 3. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง แนวทางการใช้ข้อความโดยย่อที่ทำให้ผู้บริโภคทราบวัน เดือน ปีที่เริ่มต้นหรือและสิ้นสุดตามกฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. 2564

 

คำสั่ง จำนวน 25 ฉบับ

คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 18 ฉบับ

 1. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2527 เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า "ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ” หรือ "ตัวดูดน้ำ”
 2. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 6/2529 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำให้น้ำร้อนโดย ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำโดยตรง หรือเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย
 3. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2548 เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกว่า "ลูกโป่งวิทยาศาสตร์” หรือ "ลูกโป่งพลาสติก” หรือ "Blowing balloon”
 4. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 4/2550 เรื่องห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง
 5. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2550 เรื่อง ห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราว
 6. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 11/2550 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นล่องแก่ง ชื่อ "อินเดียน่า ล็อก” (Indiana Log) ในสวนสยามเป็นการชั่วคราว
 7. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 14/2551 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัว ประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำหรือท่อส่งน้ำ
 8. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 15/2551 เรื่อง ห้ามขายสินค้าภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ
 9. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 5/2556 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตสำหรับแกล้งคน
 10. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรือห้ามให้บริการสินค้า "บารากู่ บารากู่ ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”
 11. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 1/2561 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น
 12. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 17/2562 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 13. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 18/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 14. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 19/2562 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 15. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
 16. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล
 17. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๒ /๒๕๖๖เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเมืองพัทยา
 18. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๓ /๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำเมืองพัทยา

คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ จำนวน 7 ฉบับ

 1. คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 5/2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสีUVC เป็นการชั่วคราว
 2. คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 6/2563 เรื่อง งดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสีUVC เป็นการชั่วคราว
 3. คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 62/2564 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
 4. คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 63/2564 เรื่อง งดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
 5. คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 1/2565 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถาวร
 6. คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 2/2565 เรื่อง ห้ามขายสินค้าบัตรพลังงาน
 7. คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 3/2565 เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน

 

ระเบียบ จำนวน 19 ฉบับ

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 10 ฉบับ

 1. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด พ.ศ. 2565
 2. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในส่วนของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551
 3. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2559
 4. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
 5. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการฟ้องคดีและการใช้สิทธิและอำนาจฟ้องของสมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2560
 6. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2560
 7. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2562
 8. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2562
 9. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
 10. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2565

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2 ฉบับ

 1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการเข้าไป ในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2560
 2. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2562

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 3 ฉบับ

 1. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดทำฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากที่ได้รับการผ่อนผัน พ.ศ. 2540
 2. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2561
 3. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 2 ฉบับ
 1. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2565
 2. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญา พ.ศ. 2565

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยโฆษณา 2 ฉบับ

 1. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วจากข้อความโฆษณา พ.ศ. 2542
 2. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ว่าด้วยการขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็น พ.ศ. 2551

 


( )