• สายด่วน สคบ.1166

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

 
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 13 พ.ย. 2563 1 ครั้ง
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 13 พ.ย. 2563 1 ครั้ง
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 13 พ.ย. 2563 2 ครั้ง
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 13 พ.ย. 2563 1 ครั้ง
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 09 พ.ย. 2563 3 ครั้ง
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 09 พ.ย. 2563 1 ครั้ง
รายชื่อกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต้องรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 09 พ.ย. 2563 3 ครั้ง