Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (รถใหม่) ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....

15 ก.พ. 2567ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (รถใหม่) ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... และ
(ร่าง) แบบสัญญามาตรฐานสัญญาจองรถยนต์ (รถใหม่) แบบ ก และ
(ร่าง) แบบสัญญามาตรฐานสัญญาจองรถจักรยานยนต์ (รถใหม่) แบบ ข

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (รถใหม่) ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... และ
(ร่าง) แบบสัญญามาตรฐานสัญญาจองรถยนต์ (รถใหม่) แบบ ก และ
 (ร่าง) แบบสัญญามาตรฐานสัญญาจองรถจักรยานยนต์ (รถใหม่) แบบ ข
แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (รถใหม่) ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... และ
(ร่าง) แบบสัญญามาตรฐานสัญญาจองรถยนต์ (รถใหม่) แบบ ก และ
(ร่าง) แบบสัญญามาตรฐานสัญญาจองรถจักรยานยนต์ (รถใหม่) แบบ ข

( สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค )