• สายด่วน สคบ.1166

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 
บันทึกความร่วมมือ (MOU)การส่งเสริมการผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลตนเองและจรรยาบรรวิชาชีพโฆษณา ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 16 ต.ค. 2563 7 ครั้ง
บันทึกความร่วมมือ (MOU)แนวทางการช่วยเหลือ ผู้บริโภค กรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 02 ต.ค. 2563 7 ครั้ง
บันทึกความร่วมมือ (MOU)แนวทางการช่วยเหลือ ผู้บริโภค กรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 02 ต.ค. 2563 9 ครั้ง
บันทึกความร่วมมือ (MOU)แนวทางการช่วยเหลือ ผู้บริโภค กรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมอาคารชุดไทย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 02 ต.ค. 2563 4 ครั้ง
บันทึกความร่วมมือ (MOU)แนวทางการช่วยเหลือ ผู้บริโภค กรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 02 ต.ค. 2563 1 ครั้ง
บันทึกความร่วมมือ (MOU)แนวทางการช่วยเหลือ ผู้บริโภค กรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 02 ต.ค. 2563 2 ครั้ง
บันทึกความร่วมมือ (MOU)แนวทางการช่วยเหลือ ผู้บริโภค กรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 02 ต.ค. 2563 2 ครั้ง
บันทึกความร่วมมือ (MOU)แนวทางการช่วยเหลือ ผู้บริโภค กรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 02 ต.ค. 2563 3 ครั้ง
บันทึกความร่วมมือ (MOU)แนวทางการช่วยเหลือ ผู้บริโภค กรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ บริษัท ลลิล พร็อเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 02 ต.ค. 2563 2 ครั้ง
บันทึกความร่วมมือ (MOU)แนวทางการช่วยเหลือ ผู้บริโภค กรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 02 ต.ค. 2563 4 ครั้ง