Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
งานจริยธรรม

 
Do's & Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 0 ครั้ง
ภาพกิจกรรม Morning talk : จริยธรรม จำเป็นไหม ? 0 ครั้ง
กิจกรรม Morning talk เรื่อง จริยธรรมจำเป็นไหม? 0 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 87 ครั้ง
ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๖ 125 ครั้ง
Morning Talk : กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม 4 ครั้ง
แนวปฏิบัติพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ (Do's & Don'ts) 7 ครั้ง
คำสั่ง สคบ. ที่ 128/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม ประจำ สคบ. 5 ครั้ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 5 ครั้ง