Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การดำเนินงานด้านการทุจริต

 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 8 ครั้ง
สถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 10 ครั้ง
งานสืบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 32 ครั้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 65 ครั้ง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 53 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สคบ. พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 26 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 36 ครั้ง
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 39 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) 47 ครั้ง