Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การดำเนินงานด้านการทุจริต

 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 96 ครั้ง
สถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 129 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 43 ครั้ง
สถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 31 ครั้ง
งานสืบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 20 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 36 ครั้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 82 ครั้ง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 68 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สคบ. พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 32 ครั้ง