1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
การดำเนินงานด้านการทุจริต

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 16 ครั้ง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 13 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 5 ครั้ง
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 3 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) 14 ครั้ง
ข้อมูลสถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 249 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) 25 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 ครั้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 24 ครั้ง