Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การดำเนินงานด้านการทุจริต

 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 ครั้ง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 0 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 0 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 171 ครั้ง
สถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 197 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 43 ครั้ง
สถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 31 ครั้ง
งานสืบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 20 ครั้ง