Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
การดำเนินงานด้านการทุจริต

 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 ครั้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 42 ครั้ง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 40 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สคบ. พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 13 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 24 ครั้ง
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 28 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) 39 ครั้ง
ข้อมูลสถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 807 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) 27 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 ครั้ง