Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การดำเนินงานด้านการทุจริต

 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 19 ครั้ง
สถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 18 ครั้ง
งานสืบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 34 ครั้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 73 ครั้ง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 57 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สคบ. พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 27 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 37 ครั้ง
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 40 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) 53 ครั้ง