• สายด่วน สคบ.1166

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 8 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 8 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 14 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 9 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 7 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 7 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 9 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 13 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 16 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 10 ครั้ง