Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์เตาแก๊สแบบพกพาเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

27 พ.ย. 2566

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์เตาแก๊สแบบพกพาเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์เตาแก๊สแบบพกพาเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากแบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์เตาแก๊สแบบพกพาเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก


( สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค )