Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
กฎหมาย

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2563 48 ครั้ง
กฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอีนในโรงภาพยนต์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ. 2547 อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิก 64 ครั้ง
กฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. ๒๕๖๔ 177 ครั้ง
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 60 ครั้ง
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 51 ครั้ง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพิ่มเติม 197 ครั้ง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 507 ครั้ง
แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๔ 122 ครั้ง
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 123 ครั้ง
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 181 ครั้ง