Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
กฎหมาย

 

คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบกำรจัดทำร่างกฎหมาย 83 ครั้ง
แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๔ 84 ครั้ง
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 80 ครั้ง
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 111 ครั้ง
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 39 ครั้ง
รายชื่อกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต้องรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 80 ครั้ง
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 106 ครั้ง
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 134 ครั้ง
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 90 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว 220 ครั้ง