Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการซักซ้อมความเข้าใจ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช และผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

25 ก.ค. 2566

กำหนดการประชุมสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจ
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช
และผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ดำเนินการโดย

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม ๕ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยผ่านระบบออนไลน์ (Application : Cisco Webex Meeting) 

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
กำหนดการและเอกสารประกอบการประชุม
Link เข้าร่วมการประชุม
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก( ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ )