Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. และ สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 21 มี.ค. 2561 17 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงในการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 21 มี.ค. 2561 18 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงในการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 21 มี.ค. 2561 21 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 21 มี.ค. 2561 14 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 21 มี.ค. 2561 12 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการควบคุมแร่ใยหิน ระหว่าง สคบ. และ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 มี.ค. 2561 16 ครั้ง
บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือประสานงานในการคุ้มครองผู้บริโภค 18 หน่วยงาน 21 มี.ค. 2561 42 ครั้ง
ปฏิญญาความร่วมมือในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 21 มี.ค. 2561 20 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสถานศึกษา ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 มี.ค. 2561 19 ครั้ง
บันทึกข้อตกลง เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกองบังคับการทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 21 มี.ค. 2561 17 ครั้ง