Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ 28 ก.พ. 2562 92 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรือการดำเนินการในลักษณธเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 26 ก.พ. 2562 74 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 26 ก.พ. 2562 51 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหารชน) กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 06 ก.พ. 2562 83 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 04 ก.ย. 2561 44 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ระหว่าง สคบ. กับ กทบ. 27 ส.ค. 2561 38 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 09 พ.ค. 2561 65 ครั้ง
บันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานอื่นๆ 22 มี.ค. 2561 70 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ มหาวิทยาลัยพายัพ 22 มี.ค. 2561 46 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาระบบรับรององค์กรผู้บริโภค และการสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค ระหว่าง สคบ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 22 มี.ค. 2561 58 ครั้ง