Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ตัวชี้วัดของ สคบ.

 
ตัวชี้วัดระดับสำนัก กอง กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 ครั้ง
รายงานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) 0 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดสำนัก กอง กลุ่ม (รอบ 12 เดือน) ประจำปี พ.ศ.2566 0 ครั้ง
รายงานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) 1 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดสำนัก กอง กลุ่ม (รอบ 6 เดือน) ประจำปี พ.ศ.2566 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดระดับสำนัก กอง กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 42 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดสำนัก กอง กลุ่ม (รอบ 12 เดือน) ประจำปี พ.ศ.2565 29 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดสำนัก กอง กลุ่ม (รอบ 6 เดือน) ประจำปี พ.ศ.2565 65 ครั้ง
ตัวชี้วัดระดับสำนัก กอง กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 105 ครั้ง
รายงานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) 31 ครั้ง