1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect








ประกาศ

 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 304 ครั้ง
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มเติม 110 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการขายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลา การส่งรายงานการประกอยธุริกิจตลาดแบบตรงต่อนายทะเบียน พ.ศ.๒๕๖๓ 175 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการขายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลา การส่งรายงานการประกอยธุริกิจขายตรงต่อนายทะเบียน 140 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเลขที่ความเห็นชอบให้ใช้ข้อความฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก และแนบท้ายประกาศ 564 ครั้ง
ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน 93 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง เป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 138 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 107 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 74 ครั้ง
ประกาศ นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมสภาวิชาชีพนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงและตลาดแบบตรง] 75 ครั้ง