1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
ประกาศ

 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 100 ครั้ง
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มเติม 46 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการขายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลา การส่งรายงานการประกอยธุริกิจตลาดแบบตรงต่อนายทะเบียน พ.ศ.๒๕๖๓ 62 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการขายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลา การส่งรายงานการประกอยธุริกิจขายตรงต่อนายทะเบียน 80 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเลขที่ความเห็นชอบให้ใช้ข้อความฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก และแนบท้ายประกาศ 479 ครั้ง
ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน 69 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง เป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 114 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 93 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 60 ครั้ง
ประกาศ นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมสภาวิชาชีพนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงและตลาดแบบตรง] 58 ครั้ง