Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จำนวน 39 ฉบับ

 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2547) เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2546) เรื่อง ให้สุราเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 87 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2542 279 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 479 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543) เรื่อง ให้ข้าวที่บรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) 61 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2543) เรื่อง ให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 51 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 621 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2561) เรื่อง ให้อุปกรณ์สำหรับหุ้ม (Case) โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตที่มีการนำสารเคมีมาบรรจุอยู่ภายในเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 875 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2560) เรื่อง ให้รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 948 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2559) เรื่อง ให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมที่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 645 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2559) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 561 ครั้ง