Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 3 ฉบับ

 
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง แนวทางการแจ้งหรือการโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2563 147 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคแทนผู้บริโภคของเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2563 105 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การกำหนดลักษณะหรือประเภทคดีแพ่งซึ่งสมาคมหรือมูลนิธิมีสิทธิในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค พ.ศ. 2560 512 ครั้ง