Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

ร่าง TOR การจัดจ้างดำเนินการโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯ ... 27 พ.ย. 2555 3124 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างทำจุลสาร สคบ.สาร ... 27 พ.ย. 2555 611 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำวารสาร สคบ. สาร ฉบับราย 2 เดือน ปี พ.ศ.2556 ... 08 พ.ย. 2555 485 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปี 2555 06 พ.ย. 2555 68 ครั้ง
ร่าง รายละเอียดเงื่อนไขและข้อกาหนดการจ้างทาวารสาร สคบ.สาร ฉบับรายสองเดือน ปี 2556 30 ต.ค. 2555 560 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 19 ต.ค. 2555 76 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบห้องประชุมและระบบจองรถยนต์ 09 ต.ค. 2555 46 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบจองห้องประชุม (e-Meeting) ... 09 ต.ค. 2555 532 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สคบ. ปี 2556 20 ก.ย. 2555 47 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 19 ก.ย. 2555 54 ครั้ง