Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 103 ราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าทรัพย์สิน (พื้นที่อาคารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 14 คัน (เดือนมิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567 0 ครั้ง