Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ย. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบการถ่ายทอดสดโครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่น กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปแบบออนไลน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูกระจก จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พ.ย. 2566 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 4 ราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 4 ราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ต.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 95 ราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 2 ราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเว็บไซต์และระบบสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 14 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566 0 ครั้ง