• สายด่วน สคบ.1166

จัดซื้อจัดจ้าง

 
ราคากลาง การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ม.ค. 2563 7 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2563 6 ครั้ง
ราคากลาง การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ม.ค. 2563 38 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2563 36 ครั้ง
ราคากลาง การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 ม.ค. 2563 25 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2563 23 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 271 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ม.ค. 2563 34 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09 ม.ค. 2563 50 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09 ม.ค. 2563 24 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2563 24 ครั้ง