Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center ๑๑๖๖ งบประมาณปี พ.ศ.2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566 13 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566 16 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 26 ก.ย. 2566 11 ครั้ง
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 26 ก.ย. 2566 14 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 21 ก.ย. 2566 25 ครั้ง
สัญญาจ้างโครงการสร้างความตกลงร่วมมือในกระบวนการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภค การเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน และการจัดการความปลอดภัยของสินค้าระหว่างประเทศคู้เจรจาระดับทวิภาคี (กิจกรรมที่ 1 ไทย-รัสเซีย และกิจกรรมที่ 2 ไทย-ออสเตรเลีย) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 27 มิ.ย. 2566 84 ครั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 19 เม.ย. 2566 181 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการพัฒนากาารเชื่อมโยงพิสูจน์และยืนยันตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหาชน ๑ ระบบ ด้วยวิ 01 มี.ค. 2566 223 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการพิสูจน์และยืนยัน ตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2566 184 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงพิสูจน์และยืนยันตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2566 185 ครั้ง