• สายด่วน สคบ.1166

จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2563 16 ครั้ง
ประกาศราคากลางการเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2563 16 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2563 10 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2563 13 ครั้ง
ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23 ก.ย. 2563 11 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2563 25 ครั้ง
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 ก.ย. 2563 4 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2563 4 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เช่าอินเทอร์เน็ต) 23 ก.ย. 2563 3 ครั้ง
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉาะเจาะจง 23 ก.ย. 2563 4 ครั้ง