Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการพัฒนากาารเชื่อมโยงพิสูจน์และยืนยันตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหาชน ๑ ระบบ ด้วยวิ 01 มี.ค. 2566 30 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการพิสูจน์และยืนยัน ตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2566 36 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงพิสูจน์และยืนยันตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2566 43 ครั้ง
ราคากลางประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบโฆษณาสินค้าและบริการสู่การแจ้งเตือนภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Monitoring) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2566 42 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบโฆษณาสินค้าและบริการสู่การแจ้งเตือนภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Monitoring) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2566 46 ครั้ง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงพิสุจน์และยืนยันตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566 68 ครั้ง
ราคากลางร่างประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการเชื่่อมโยงพิสูจน์และยืนยันตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566 47 ครั้ง
ราคากลางร่างประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบโฆษณาสินค้าและบริการสู่การแจ้งเตือนภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Monitoring) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2566 63 ครั้ง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบโฆษณาสินค้าและบริการสู่การแจ้งเตือนภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Monitoring) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2566 33 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงพิสูจน์และยืนยันตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ้่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกว 13 ม.ค. 2566 50 ครั้ง