• สายด่วน สคบ.1166

จัดซื้อจัดจ้าง

 
สัญญาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 25 มิ.ย. 2563 36 ครั้ง
ราคากลางจ้างการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 23 มิ.ย. 2563 30 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 23 มิ.ย. 2563 29 ครั้ง
ราคากลางจ้างการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิ.ย. 2563 58 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 15 มิ.ย. 2563 54 ครั้ง
ราคากลางจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด 05 มิ.ย. 2563 66 ครั้ง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างการจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 05 มิ.ย. 2563 57 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มิ.ย. 2563 41 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด 01 มิ.ย. 2563 42 ครั้ง
ประกาศราคากลาง จ้างทำกิจกรรมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Big Projects) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 พ.ค. 2563 1 ครั้ง