Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

28 เม.ย. 2566

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม
ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

----------------

( สำนักงานเลขานุการกรม )

เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมฯ ดาวน์โหลด