Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ประกาศ / คำสั่ง เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคบ. 0 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง นโยบายการสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 8 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สคบ. 2 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ KM Team 27 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของ สคบ. 13 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของ สคบ. 51 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ของ สคบ. 37 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ของ สคบ. 33 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง นโยบายทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 29 ครั้ง