Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประกาศ / คำสั่ง เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ KM Team 16 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของ สคบ. 4 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 28 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของ สคบ. 39 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ของ สคบ. 33 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ของ สคบ. 28 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง นโยบายทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 25 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง นโยบายการส่งเสริมค่านิยม (Values) 14 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง เจตนารมณ์และคำมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 17 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ สคบ. 19 ครั้ง