Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
วัตถุประสงค์

02 ม.ค. 2561

- เพื่อสนับสนุนความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ริเริ่มจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทาง Internet เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2545 อันถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของการบริหาราชการแผ่นดินแนวใหม่
- ข้อดีของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทาง Internet
           1. ประหยัดเวลา
           2. ประหยัดค่าใช้จ่าย
           3. ทำได้กว้างไกลทั่วประเทศ
           4. การมีส่วนร่วมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะมีผู้มีส่วนร่วมมีเวลาตรวจสอบและทบทวนข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านมาซ้ำได้

( )