Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
เชิญรับฟังความคิดเห็น(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาเครื่องรางของขลัง หรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. ....

21 ก.ค. 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
โดยระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566
Link เข้าร่วมการประชุมแบบรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาเครื่องราง ของขลัง หรือบริการ ที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาเครื่องรางของขลัง

( ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ )