Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ....

29 พ.ย. 2565

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ....

ซึ่งได้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ ๑ การประชุมสัมมนาทางออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ช่องทางที่ ๒ แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕


กำหนดการโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. .... 
ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ระบu Cisco WebEx Meetings

  เวลา รายละเอียด 
 
    ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 

    ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 
    ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.


    พิธีเปิด โดย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
    (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์)

 
    ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.


    รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
    (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์)
    บรรยายเรื่อง "แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคและมาตรการกำกับดูแล
    ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัย"


     ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

    อภิปรายเรื่อง "การคุ้มครองผู้บริโภคและการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
    ด้านสัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒" โดย
    ๑. นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
    ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการ
    ในหลักฐานการรับเงิน
    ๒. นายศุภกิตติ์ มะลิ
    ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
    ๓. นางสาวนิตยาภรณ์ วงศ์คำ
    ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุม กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
    ๔. นางสาวพิชชา ไกรรัตน์
    นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
    (ผู้ดำเนินรายการ)

 
    ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

    รับประทานอาหารกลางวัน 


    ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.


    อภิปรายเรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ
    คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเดิมอาคารเพื่อ
    การอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ ..... โดย
    ๑. นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
    ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการ
    ในหลักฐานการรับเงิน
    ๒. นายศุภกิตติ์ มะลิ
    ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
    ๓. นางสาวนิตยาภรณ์ วงศ์คำ
    ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุม กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
    ๔. นางสาวพิชชา ไกรรัตน์
    นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
    (ผู้ดำเนินรายการ)

 
    ๑๖.๓๐ น.


    ถาม-ตอบคำถาม และพิธีปิดการประชุม 


หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ....

ลงทะเบียนการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ....

เข้าร่วมประชุม  (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. .... ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

( สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค )