Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

11 ต.ค. 2565

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

***********************************

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประโชชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและประชาชนในส่วนภูมิภาค ทั้งภาครัฐและเอกชน   ดาวน์โหลด 

( สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค )