Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นสิทธิผู้บริโภคในการคืนสินค้า (Cooling Off Period)

05 ต.ค. 2565


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นสิทธิผู้บริโภคในการคืนสินค้า (Cooling Off Period)

...

     ตามที่ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ได้ดำเนินโครงการจัดทำและรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นสิทธิผู้บริโภคในการคืนสินค้า (Cooling Off Period) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรูปแบบการสำรวจความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายประชาชน สมาคมที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมจำนวน ๕๑ คน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


****************************
( ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ )