Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการใช้ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

05 ต.ค. 2565


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการใช้ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

...

     ตามที่ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการใช้ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรูปแบบการสำรวจความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจ ขายตรงและตลาดแบบตรง เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาชน สมาคมที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมจำนวน ๖๙ คน 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


****************************
( ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ )