Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....

15 ก.ย. 2565ตามที่ สคบ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... 
บัดนี้ การรับฟังความคิดเห็นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... 
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... 
ซึ่งจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


***************************

( ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ )