Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและเกณฑ์ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อรังสี UVC (ครั้งที่ 9)

27 ม.ค. 2565( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )