Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ประกาศความสำเร็จการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data สู่การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

08 ก.ค. 2563

ประกาศความสำเร็จการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data สู่การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 15กรกฎาคม 2563เวลา 09.00 น.

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

อาคาร 9-12 ห้องฟีนิกซ์ 4-6การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภคโดยการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภคในมิติต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 29 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ให้เกิดเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Big Data) และยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะก้าวไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆแก่ประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น รวมทั้งได้มีการยืนยันความร่วมมือของทั้ง 29 หน่วยงาน ในงานประกาศเจตนารมณ์การเชื่อมโยงข้อมูล สู่ Big Data เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภคในมิติต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้ง 29 หน่วยงาน ในข้อมูล 6 ประเภท ได้แก่ (1) ข้อมูลบุคคล (2) ข้อมูลนิติบุคคล (3) ข้อมูลการร้องทุกข์ / ข้อมูลร้องเรียน (4) ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต (5) ข้อมูลองค์ความรู้และเตือนภัย และ (6) ข้อมูลการดำเนินคดี จนทำให้เกิด OCPB Connect แอพพลิเคชั่นให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคใน 4 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 ให้บริการเรียกดู เข้าถึงและตรวจสอบ ข้อมูลนิติบุคคลและประเภทธุรกิจในประเทศไทย ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต/จดทะเบียน ข้อมูลสำนวนคดี/คำพิพากษา

หมวดที่ 2 สร้างการรับรู้ ให้เข้าถึงและตรวจสอบการเตือนภัย องค์ความรู้ และข่าวสาร ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

หมวดที่ 3 เข้าถึงและตรวจสอบสถานะ การบริการต่าง ๆ

และหมวดที่ 4 เข้าถึงศึกษาข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

อีกทั้งยังมี พี่ปกป้อง Chat Bot ให้สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้เข้าพูดคุยกันอีกหนึ่งช่องทาง โดยแอปพลิเคชั่น OCPB Connect และ Chat Bot (พี่ปกป้อง) พร้อมแล้วที่จะให้ผู้บริโภคและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามาใช้งาน ได้ที่เว็บไซต์ ocpbconnect.ocpb.go.th หรือ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น OCPB Connect ไว้บนมือถือท่านก็สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อีกด้วย

การจัดงาน "ประกาศความสำเร็จการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data สู่การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมืออันดีของ 29 หน่วยงาน ในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ได้สะดวก รวดเร็ว ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค กับ Big Data ที่จะนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ต่อไป

.........................................................


ภาพงานประกาศความสำเร็จ


( )

เอกสารดาวน์โหลด
กำหนดการงานประกาศความสำเร็จ การเชื่อมโยงข้อมูล Big Data สู่การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
Press Release ไทย ดาวน์โหลด
Press Release อังกฤษ ดาวน์โหลด