• สายด่วน สคบ.1166

ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

     655 views

ค่านิยมองค์กร
"โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค"

วัฒนธรรมองค์กร
"สร้างความเป็นธรรม ก้าวทันสมัย นำความเข้มแข็งสู่ผู้บริโภค"

( webadmin )

sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop