1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
TOP
รายงานผลการสํารวจความคิดเห็น OCPB POLL "กระเช้าของขวัญปีใหม่ เลือกให้ดี สุขใจทั้งผู้ให้ อุ่นใจทั้งผู้รับ" ระยะเวลาการสํารวจ วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้ตอบแบบสํารวจ 358 ราย

16 ธ.ค. 2562
สคบ. ได้จัดทำ แบบสํารวจความคิดเหนเกี่ยวกับ "กระเช้าของขวัญปีใหม่ เลือกให้ดี สุขใจทั้งผู้ให้ อุ่นใจทั้งผู้รับ"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง
และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง
และปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้อง
และเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม และเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดทําแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือควบคุมพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ
โดยมีระยะเวลาในการสํารวจ ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2562 และมีผู้ตอบแบบสํารวจ จํานวน 358 คน
สามารถดาวโหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่
https://drive.google.com/ file/d/ 1hbdIUM8hw6_GG6r__DsoOggZiI Yjrtw1/view

(ลิงก์ Facebook สคบ. https://www.facebook.com/ocpb.official/photos/a.1777591182481288/2433998213507245/?type=3&theater)


( webadmin )