• สายด่วน สคบ.1166

แบบสอบถาม/แบบสำรวจ

 
OCPB POLL ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภค 17 ครั้ง
ผลการสํารวจความคิดเห็น OCPB POLL "กระเช้าของขวัญปีใหม่ เลือกให้ดี สุขใจทั้งผู้ให้ อุ่นใจทั้งผู้รับ" ระยะเวลาการสํารวจ วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้ตอบแบบสํารวจ 358 ราย 35 ครั้ง
OCPB POLL ดอกไม้วาเลนไทน์ "สวย" หรือ "เสี่ยง" 10 ครั้ง
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืน (OCPB POLL): สคบ. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนฯ 9 ครั้ง
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุดฯ 13 ครั้ง
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 94 ครั้ง