• สายด่วน สคบ.1166

แบบสอบถาม/แบบสำรวจ

 
รายงานผลสำรวจความคิดเห็น OCPB POLL "สิทธิผู้บริโภค...และ...ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา" ระยะเวลาการสำรวจวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2563 / ผู้ตอบแบบสำรวจ : จำนวน 1,213 26 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความคิดเห็น OCPB POLL "ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการใช้บริการฯ" ระยะเวลาการสำรวจ วันที่ 9-16 เมษายน 2563 / ผู้ตอบแบบสำรวจ : จำนวน 671 คน 11 ครั้ง
รายงานผลการสํารวจความคิดเห็น OCPB POLL "กระเช้าของขวัญปีใหม่ เลือกให้ดี สุขใจทั้งผู้ให้ อุ่นใจทั้งผู้รับ" ระยะเวลาการสํารวจ วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้ตอบแบบสํารวจ 358 ราย 671 ครั้ง
รายงานผลการสํารวจความคิดเห็น OCPB POLL "ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภค" ระยะเวลาการสํารวจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้ตอบแบบสํารวจ 1,257 ราย 531 ครั้ง
รายงานผลการสํารวจความคิดเห็น OCPB POLL " ดอกไม้วาเลนไทน์ "สวย" หรือ "เสี่ยง" " ระยะเวลาการสํารวจ ระหว่างวันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้ตอบแบบสํารวจ 425 ราย จาก 25 มหาวิทยาลัย 460 ครั้ง
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น OCPB POLL "การบริโภคอย่างยั่งยืน" ระยะเวลาการสํารวจ ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้ตอบแบบสํารวจ 235 ราย 816 ครั้ง
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุดฯ 48 ครั้ง
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 464 ครั้ง