1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
พระราชบัญญัติ

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ฉบับรวม) 5874 ครั้ง
พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 1578 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 7869 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 1283 ครั้ง
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 604 ครั้ง
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 371 ครั้ง
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 471 ครั้ง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 1643 ครั้ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฏหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 1181 ครั้ง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 (ฉบับ Update ล่าสุด) 6214 ครั้ง