1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
พระราชบัญญัติ

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ฉบับรวม) 10009 ครั้ง
พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 1987 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 9342 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 1441 ครั้ง
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 711 ครั้ง
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 463 ครั้ง
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 557 ครั้ง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 1806 ครั้ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฏหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 1269 ครั้ง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 (ฉบับ Update ล่าสุด) 6638 ครั้ง