• สายด่วน สคบ.1166

พระราชบัญญัติ

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ฉบับรวม) 1539 ครั้ง
พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 894 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 6066 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 1086 ครั้ง
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 426 ครั้ง
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 275 ครั้ง
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 363 ครั้ง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 1288 ครั้ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฏหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 1084 ครั้ง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 (ฉบับ Update ล่าสุด) 5678 ครั้ง