• สายด่วน สคบ.1166

พระราชบัญญัติ

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ฉบับรวม) 2290 ครั้ง
พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 1052 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 6333 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 1116 ครั้ง
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 460 ครั้ง
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 296 ครั้ง
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 380 ครั้ง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 1370 ครั้ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฏหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 1108 ครั้ง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 (ฉบับ Update ล่าสุด) 5767 ครั้ง