Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
ประกาศ อ.ก.พ. สคบ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ 24 ครั้ง
ประกาศ อ.ก.พ. สคบ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย หรือการโอนข้าราชการฯ 23 ครั้ง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 ครั้ง
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19 ครั้ง
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 16 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2241 ครั้ง
ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 2211 ครั้ง
ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 2179 ครั้ง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สคบ. 5271 ครั้ง
แบบรายงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ของส่วนราชการระดับกรม 6619 ครั้ง