Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 147 ครั้ง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สคบ. 53 ครั้ง
ข้อมูลการบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 79 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 8 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 6 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของ สคบ. 41 ครั้ง
การปรับเป็น ผอ.สูง แบบฟอร์มที่ 3 การประเมินค่างานของตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน 34 ครั้ง
การปรับเป็น ผอ.สูง แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 14 ครั้ง
การปรับเป็น ผอ.สูง แบบฟอร์มที่ 1 เหตุผลความจำเป็นในการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น 21 ครั้ง
ตัวอย่างการประเมินค่างาน (การปรับเป็น ผอ.สูง) 33 ครั้ง