Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
งานวิจัย

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง แนวคิดการสร้างโมเดล 3 มิติ และแอนิเมชันของพี่ปกป้อง เพื่อพัฒนาการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2566 21 ธ.ค. 2566 1 ครั้ง
โครงการวิจัยเชิงสำรวจ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการดาเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (2561) 13 ธ.ค. 2561 708 ครั้ง
โครงการสำรวจ "ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 14 ม.ค. 2561 125 ครั้ง
รายงานผลการศึกษา "โครงการศึกษากลไกเชิงรุกส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน" ตุลาคม พ.ศ. 2556 13 ม.ค. 2561 218 ครั้ง
โครงการวิจัยปัญหาสังคมบริโภคนิยม (สคบ.โพล) และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2556 11 ม.ค. 2561 208 ครั้ง
โครงการวิจัย ปัญหาสังคมบริโภคนิยมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2555 10 ม.ค. 2561 219 ครั้ง
โครงการวิจัย "การศึกษาปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภค" ประจำปี พ.ศ. 2554 09 ม.ค. 2561 277 ครั้ง
โครงการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคกรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2553 08 ม.ค. 2561 144 ครั้ง
โครงการศึกษาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครอง พ.ศ. 2553 07 ม.ค. 2561 168 ครั้ง
การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ตุลาคม พ.ศ. 2552 06 ม.ค. 2561 85 ครั้ง