1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
TOP

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และคู่มือปฏิบัติงาน (SOP)

 
คู่มือปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบความผิดตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 14 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิ 11 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน งานบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม 2562) 15 ครั้ง
ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค (ชั้นเจ้าหน้าที่) แก้ไขเพิ่มเติม 2562 38 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ 37 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน งานบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ 48 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน งานสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง 59 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน 24 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน งานการพิจารณาคำขอแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 41 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน งานการพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 38 ครั้ง