1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
TOP

มาตรการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม

 
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ สคบ. ประจำปี พ.ศ.2563 16 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม (รอบ 12 เดือน) ปี พ.ศ. 2562 3 ครั้ง
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ สคบ. ประจำปี พ.ศ.2562 23 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม (รอบ 12 เดือน) ปี พ.ศ. 2561 13 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม (รอบ 6 เดือน) ปี พ.ศ. 2561 11 ครั้ง
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ สคบ. ประจำปี พ.ศ.2561 98 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม (รอบ 12 เดือน) ปี พ.ศ. 2559 2 ครั้ง
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ สคบ. ประจำปี พ.ศ.2559 3 ครั้ง
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ สคบ. ประจำปี พ.ศ.2560 1 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม (รอบ 6 เดือน) ปี พ.ศ. 2560 1 ครั้ง