1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
TOP

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (OG)

 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) 18 ครั้ง
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และแผนปฏิบัติการฯ ของ สคบ. ประจำปี พ.ศ. 2562 44 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน) 35 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน) 28 ครั้ง
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และแผนปฏิบัติการฯ ของ สคบ. ประจำปี พ.ศ. 2561 34 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี พ.ศ. 2561 52 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 12 เดือน) 13 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือน) 3 ครั้ง
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 11 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) 6 ครั้ง