Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 
รายงานการถอดบทเรียนสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA) ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบตัวชี้วัด) 0 ครั้ง
ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ปี 2566 (รอบตัวชี้วัด) 0 ครั้ง
รายงานการถอดบทเรียนสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA) ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบตัวชี้วัด) 10 ครั้ง
รายงานการถอดบทเรียนสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA) ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบสมัครรางวัล) 12 ครั้ง
รายงานการถอดบทเรียนสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA) ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 47 ครั้ง
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2561 ของ สคบ. 74 ครั้ง
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจำปี พ.ศ. 2560 ของ สคบ. 24 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 22 ครั้ง