Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ระเบียบ

 
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยในการให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 520 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2561 250 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 373 ครั้ง
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2562 107 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ในการดำเนินการเกี่ยวกับรับเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 496 ครั้ง
ระเบียบ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2548 88 ครั้ง
ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2548 54 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2562 870 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2560 293 ครั้ง
ระเบียบ สคบ. ว่าด้วยการเข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560 204 ครั้ง