Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่น

29 มี.ค. 2562

๑.  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร

        เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
     ๑.   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานอนุกรรมการ
     ๒.   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง      
รองประธานอนุกรรมการ
     ๓.   ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร      รองประธานอนุกรรมการ
     ๔.   ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
     ๕.   รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
อนุกรรมการ
     ๖.   ผู้แทนสำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค      อนุกรรมการ
     ๗.   ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล อนุกรรมการ
     ๘.   ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อนุกรรมการ
     ๙.   ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุกรรมการ
   ๑๐.   ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อนุกรรมการ
   ๑๑.   ผู้แทนกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ
   ๑๒.   ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร อนุกรรมการ
   ๑๓.   ผู้แทนกรมที่ดิน อนุกรรมการ
   ๑๔.   ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก อนุกรรมการ
   ๑๕.   ประธานสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน        อนุกรรมการ
   ๑๖.   ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ
   ๑๗.   ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ อนุกรรมการ
   ๑๘.   ผู้อำนวยการสำนักโยธา อนุกรรมการ
   ๑๙.   ผู้อำนวยการสำนักอนามัย อนุกรรมการ
   ๒๐.   ผู้แทนสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน อนุกรรมการ
   ๒๑.   ผู้แทนสถานีวิทยุ สวพ. ๙๑ อนุกรรมการ
   ๒๒.   ผู้แทนสถานีวิทยุ จส. ๑๐๐ อนุกรรมการ
   ๒๓.   ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
จากภาคประชาชน ๓ คน (โดยเลือกจากเครือข่าย
สมาคม สถาบันการศึกษา กลุ่มสตรีหรือกลุ่มอาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร)
อนุกรรมการ
   ๒๔.   รองผู้อำนวยการสำนัก
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
อนุกรรมการและเลขานุการ
   ๒๕.   หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ของกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ๒๖.   ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ๑ คน
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
        อนุกรรมการตามข้อ ๒๓ ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี หากพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นอนุกรรมการแทนได้และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการซึ่งตนแทน
        คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
        ๑.  รับและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค หรือบริการที่มีการซื้อขายกันในท้องตลาด เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาใช้อำนาจดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
        ๒.  ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและอาจจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการนี้ตามที่เห็นสมควร
        ๓.  สั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนี้ จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
        ๔.  ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
        ๕.  สอดส่องการปฏิบัติการตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการตามอำนาจและหน้าที่ดังกล่าว
        ๖.  การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
        ๗.  รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ

๒.  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
     ๑.   นายกเมืองพัทยา      ประธานอนุกรรมการ
     ๒.   รองนายกเมืองพัทยาที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง      รองประธานอนุกรรมการ
     ๓.   ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานอนุกรรมการ
     ๔.   ปลัดเมืองพัทยา อนุกรรมการ  
     ๕.   รองปลัดเมืองพัทยา อนุกรรมการ       
     ๖.   นายอำเภอบางละมุง อนุกรรมการ           
     ๗.   ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพัทยา อนุกรรมการ                                
     ๘.   ผู้อำนวยการคลัง อนุกรรมการ                     
     ๙.   ผู้อำนวยการช่าง อนุกรรมการ                     
   ๑๐.   ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา อนุกรรมการ                     
   ๑๑.   ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       อนุกรรมการ                     
   ๑๒.   ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล อนุกรรมการ                     
   ๑๓.   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน อนุกรรมการ                     
   ๑๔.   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อนุกรรมการ                     
   ๑๕.   ผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน อนุกรรมการ                     
   ๑๖.   สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา อนุกรรมการ                     
   ๑๗.   นายกสมาคมนักธุรกิจ และการท่องเที่ยวเมืองพัทยา        อนุกรรมการ                     
   ๑๘.   นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก อนุกรรมการ                     
   ๑๙.   ประธานชมรมร้านอาหารเมืองพัทยา อนุกรรมการ                     
   ๒๐.   ประธานชมรมสื่อมวลชนเมืองพัทยา อนุกรรมการ                     
   ๒๑.   ประธานชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก ๒ คน
และนายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง
อนุกรรมการ                     
   ๒๒.   หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา อนุกรรมการและเลขานุการ               
   ๒๓.   พนักงานเมืองพัทยาที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง ๒ คน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
        คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร

๓.  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล ประกอบด้วย
     ๑.   นายกเทศมนตรี     ประธานอนุกรรมการ
     ๒.   หัวหน้าส่วนราชการ ๒ คน     
ที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
อนุกรรมการ
     ๓.   ผู้แทนจากภาคประชาชน ๓ คน ที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
(โดยให้เลือกจากผู้ที่มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
หรือผู้แทนศูนย์ประสานงารหลักประกันสุขภาพประชาชน)     
อนุกรรมการ
     ๔.   ปลัดเทศบาล อนุกรรมการและเลขานุการ
     ๕.   นิติกร ๑ คน ที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
        อนุกรรมการตามข้อ ๓ ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี หากพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นอนุกรรมการแทนได้ และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการ ซึ่งตนแทนมีอำนาจหน้าที่รับและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในเขตพื้นที่ ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทเพื่อหาข้อยุติในเบื้องต้น หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ ให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ

๔.  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
     ๑.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      ประธานอนุกรรมการ
     ๒.   หัวหน้าส่วนราชการ ๑ คน ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง      อนุกรรมการ
     ๓.   กำนันท้องที่ อนุกรรมการ
     ๔.   ผู้แทนจากภาคประชาชน ๓ คน ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั้ง (โดยให้เลือกจากผู้ที่มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือผู้แทน
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน)
อนุกรรมการ
     ๕.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อนุกรรมการและเลขานุการ
     ๖.   นิตกร หรือ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน
ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล


( )