Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

        พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้บัญญัติให้การดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
๒. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ
๓. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
๔. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
๕. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
๖. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
๗. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
๘. ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
๙. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ
๑๐. ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน ๘ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการ
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการและเลขานุการ


( )