Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ พ.ศ.๒๕๔๙ ...

11 ต.ค. 2550

ลำดับที่ : 503  
   
หัวข้อข่าว : ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ พ.ศ.๒๕๔๙  
 
รายละเอียด :
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
เกิดจากความพยายามขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลัก
ของแต่ละส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
ภายใต้เงื่อนไขความท้าทาย โอกาส
และข้อจำกัดที่มีความเฉพาะเจาะจง
จึงขอให้ใช้ผลการประเมินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
และไม่สมควรนำผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของแต่ละส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
ไปใช้ในการเปรียบเทียบหรือจัดอันดับ
  
ไฟล์ประกอบ : คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่บันทึก : 11 ตุลาคม 2550