Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิด ...


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ขยายเครือข่ายการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 8-10 มกราคม 2555