Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

06 มี.ค. 2567ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที
1. เพียงเข้าไปที่เว็นไซต์ itas.nacc.go.th
2.ค้นหาหน่วยงานภาครัฐที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการเพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง

( สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค )