Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก

24 มิ.ย. 2565


วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ 
ธนิทธิพันธ์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมบรรยายเรื่อง "นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น” โดยมี นายอุฬาร จิ๋วเจริญ ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด กล่าวรายงานและบรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ” และมีการอภิปรายร่วมกันในหัวข้อ "แนวทางปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ด้านโฆษณา และด้านสัญญา” หัวข้อ "การดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการกระจายบทบาทภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่ท้องถิ่นให้การดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการร้องทุกข์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งโครงการฯ ในครั้งที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารเทศบาลนคร เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือภารกิจด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค พื้นที่เขต 2 (ภาคตะวันออก)ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดระยอง

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )