Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจฉลากสินค้าสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

18 พ.ค. 2565


วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ นายอุฬาร จิ๋วเจริญ ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์) และคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ควบคุมฉลากในช่วงเช้า ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายทองรูปพรรณจำนวน ๑๔ แห่ง และผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว จำนวน ๔ แห่ง ในช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าควบคุมฉลากทั่วไป ณ ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าโดยผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ได้จัดทำฉลากถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๕๖) เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าควบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) เรื่องให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าควบคุมฉลาก อีกทั้งยังได้เข้าพบ นายปรีชา แก้วกระจ่าง นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร เพื่อหารือโครงการท้องถิ่นต้นแบบด้านการคุ้มครองผู้บริโภค


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )